Google 

 >> Vijesti

    

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

JU Osnovna škola "Malešići"

Malešići -  Gračanica

 

Broj: 28/16

Datum: 18.01.2016.godine

 

                Na osnovu člana 79. stav 1. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Sl.novine TK", broj: 9/15),  člana 20. Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona, ("Sl.novine TK", broj: 9/15 i 10/15), te broj: 10/1-02-030052/15 od 25.12.2015.goidne,  direktor   JU OŠ "Malešići" u Malešićima, dana 18.01.2016.godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o prijemu kandidata u radni odnosna određeno vrijeme

 

                1. Fatima Delić, po zanimanju kuhar  iz  Malešića,   prima se u radni odnos u ovu ustanovu  na upražnjeno radno mjesto higijeničara škole na puno radno vrijeme  na određeno vrijeme.  

                2. Prava i obaveze između škole i zaposlenika iz tačke 1. ove Odluke, uredit će se Ugovorm o radu.

 

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  nj  e

                Dana 30.12.2015.godine, u dnevnom listu "Oslobođenje" objavljen je oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta za poziciju 8.1. higijeničar, 1 izvršilac, puno radno vrijeme na određeno vrijeme.

                Kao prva (jedina) na rang listi po navedenom oglasu i poziciji sa ukupno 11,7 bodova, u radni odnos je primljena Fatima Delić, po zanimanju kuhar iz Malešića.

                Imenovana je dužna u roku od dva dana od dana isticanja ove Odluke, u pisanoj formi sa navođenjem broja lične karte, prihvatiti ili odustati od zasnivanja radnog odnosa.

                Imenovana je dužna u roku od jednog dana od dana prihvatanja zasnivanja radnog odnosa, školi dostavi radničku knjižicu, radi zaključivanja ugovora o radu.

               

                Shodno članu 79. stav 1. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Sl.novine TK", broj: 9/15),  te rang liste za poziciju 8.1. higijeničar, 1 izvršilac, puno radno vrijeme na određeno vrijeme, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.               

                Odluka stupa na snagu danom donošenja

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Ukoliko kandidat nije zadovoljan  Odlukom direktora o izboru prvorangiranog kandidata, ima pravo da u roku od tri dana od dana isticanja ove Odluke na oglasnoj ploči škole,  izjavi pismeni prigovor Školskom odboru.

 

 

 

Dostavljeno:

  1. Oglasna ploča škole
  2. a/a

 

Direktor škole:
_________________________________
Elvedin Čamdžić, prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  Sva Prava Pridržana 2005                                                                                                                                           Designed by Midhad & Jasmin Muharemović